« Haïti en chiffres, trois ans plus tard | Main | Pozisyon Kolektif la sou arestasyon ak anprizonnman Oxygène David ak Charles Dukens 2 manm MOLEGHAF »
Monday
Sep102012

Sendika anseyan menase fè grèv mwens ke yon mwa avan lekòl la ouvè

Etant Dupain, Bri Kouri Nouvèl Gaye

Pòtoprens, 10 Septanm 2012: UNNOH (Union National Des Normaliens Haitien) ak kèk òganizasyon popilè, òganize yon manifestasyon nan Pòtoprens pou denonse sitiyasyon pwofesè yo espesyalman nan lekòl piblik yo.

Manifestasyon kite gen anpil revandikasyon tankou: lajan leta dwe pwofesè yo, ogmantasyon salè a 50 000 mil goud ak pi bon kondisyon travay nan lekòl yo. 

Sou tout pakou manifestasyon an yo t’ap chante aba 3000 goud salè sa se yon krim sosyal, paske pwofesè pa ka peye kay anpil nan yo ap viv anba tant.

Manifestan yo te pwofite  okazyon lanse anpil pawòl piman bouk kont gouvèman an ki pa janm bay yon rapò detaye sou  fon nasyonal pou edikasyon (FNE) e ki pa enkli pwofesè ladan kòm pwotagonis.

Pou klotire manifetasyon an Josué Merilien ki se kódonatè UNNOH lanse yon apèl pou otorite yo pran responsablite yo avan lekòl la ouvè pou evite grèv anseyan yo.

Josué lanse yon apèl pou otorite nasyonzini (MINUSTAH) ak leta Ayisyen pran mezi ki nesesè pou mete dlo trete nan lekòl ki pi vilnerab yo pou ede konbat maladi kolera a ansanm ak yon kanpay vaksinasyon.

Pwofesè yo anonse yon mobilizasyon manch long jiskake revandikasyon yo jwenn yon repons, e envite gouvènman pou dyaloge pou rezoud pwoblèm anseyan yo.

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  999 A vital section of every woman wardrobe are her shoes.
 • Response
  Let Haiti Live - Nouvèl (Creole, French, Spanish) - Sendika anseyan menase fè grèv mwens ke yon mwa avan lekòl la ouvè
 • Response
  Response: uk custom essays
  Educated person observes very quickly and they can judge how they people can behave. But an uneducated person can’t think and observe like an educated person.
 • Response

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>