« Sendika anseyan menase fè grèv mwens ke yon mwa avan lekòl la ouvè | Main | Mouvman Sosyal nan Peyi UNASUR Sipòte Ayisyen nan Demand pou MINUSTAH Ale »
Tuesday
Jul032012

Pozisyon Kolektif la sou arestasyon ak anprizonnman Oxygène David ak Charles Dukens 2 manm MOLEGHAF

Kolektif mobilizasyon pou Dedomaje Viktim Kolera* yo denonse ak tout fòs li, arestasyon ak anprizonnman Oxygène David ak Charles Dukens ki se 2 manm MOLEGHAF, yon òganizasyon ki andedan Kolektif la. Lapolis fè arestasyon sa a, nan moman manm MOLEGHAF yo t ap fè yon sitin kont chomaj, grangou ak lavichè, devan afè sosyal, madi 19 jen ki sot pase a.

Yon lòt fwa ankò, pouvwa a kontinye ap montre vrè vizaj li, lè li pran plezi ap arete moun k ap mobilize kont grangou, mizè ak chomaj. Alòske pouvwa a pretann l ap batay kont grangou ak chomaj. Arestasyon militan MOLEGHAF yo rive nan yon moman kote bri ap kouri pou di ministè enteryè ak MINISTA ta gen nan men yo yon lis wouj ki gen ladan plizyè militan pwogresis pou yo kraponnen oubyen elimine. Sanble se nan kad plan sa a 2 kanmarad MOLEGHAF yo jwenn arestasyon yo. Nou tout konnen pratik makout yo gen tèt rèd, men nou konnen tou peyi a gen fanm ak gason vanyan ki pap kwaze bra devan konpòtman fachis pouvwa ki gen foli makout.

Kolektif Mobilizasyon pou Dedomaje Viktim Kolera yo, denonse epi kondane pratik gwo ponyèt sa yo. Kolektif la mande pouvwa anplas la ak lajistis, pou yo libere kanmarad Oxygène ak Charles Dukens san pèdi tan. Kolektif la kore kare bare tout mobilizasyon k ap fèt pou jwenn liberasyon kanmarad yo. Se nan sans sa a, Kolektif la mande manm li yo, lòt òganizasyon konsekan, fanm ak gason vanyan nan katye popilè yo, pou yo pote kole nan pwochen sitin MOLEGHAF ap fè, madi 26 jen k ap vini la a 10zè tapan, devan afè sosyal.

 

Pou Kolektif la

James Beltis              

Jean Evrard Jean Charles            

Guy Numa

Jean Willy Belfleur                                           

Yves Pierre-Louis

 

*

KOLEKTIF MOBILIZASYON POU DEDOMAJE VIKTIM KOLERA YO se: Batay Ouvriye, Tèt Kole Oganizasyon Popilè yo, UNNOH, MODEP, MOLEGAF, KRD, Sèk Gramsci, GREPS, Chandèl, AVS, Bri Kouri Nouvèl Gaye, ACREF, DOP, AKP

Email : komodevik@yahoo.fr

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: essay papers
    Strength and life is always run side by side because in this way the people can know about these type of things. I hope that the people can know about those things which can be great and very good for all of us.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>