« Pozisyon Kolektif la sou arestasyon ak anprizonnman Oxygène David ak Charles Dukens 2 manm MOLEGHAF | Main | movimientos sociales de UNASUR rechaza la presencia de la ONU en Haiti y pide la salida immediato de la mision »
Sunday
Jun242012

Mouvman Sosyal nan Peyi UNASUR Sipòte Ayisyen nan Demand pou MINUSTAH Ale

June 13, 2012

(Orijinal an Espanol disponib isit, mèsi Jhonson Mardi pou twadiksyon an Kreyòl)

FAO

Konseye

Minis  Defans Eta ki manm UNASUR yo

Sekretè Jeneral UNASUR

Mèsye

N ap felisite Minis Defans ak Gwo Reprezantan relasyon eksteryè Eta ki manm UNASUR yo pou pozisyon yo te pran nan reyinyon ki te fèt nan vil Asuncion, nan lakou Paragwe, jou ki te 5 jen an, sou sitiyasyon peyi d’Ayiti a ki se yon peyi frè. Nou sipòte rekonesans ki eksprime nan Deklarasyon yo a sou enpòtans ki  genyen pou ranfòse yon politik ak koperasyon solid, nan non UNASUR, ki "respekte dwa gran moun pèp ayisyen"  epi ki ka pèmèt  "bon jan amelyorasyon kondisyon lavi moun " ki se  baz nesesè  pou sekirite ak lapè ki dire lontan. 

Nou ankouraje anpil Eta ki manm UNASUR yo pou pran kèk mezi enpòtan ki bay bon jan rezilta nan sans sa a, ki gen ladann retrè prese prese 4.929 sòlda ak polis militè fòs okipasyon an ki soti nan 10 peyi pami 12 Eta ki manm UNSASUR yo; mete you bout ak misyon MINUSTA ak tout lòt prezans militè etranjè pou  kaba  enpinite ak makman la jistis ki okazyone yon tolerans san bout nan vyolasyon dwa moun  ke fòs sa yo poze.

Nan kolaborasyon ak  lòt òganizasyon sivil  ak mouvman sosyal an Ayiti ke  nou pataje analiz ak aktivite sou yon baz pèmanan, nou mande tou louvri yon dyalòg ak patisipasyon sosyete a, an Ayiti kou nan chak Eta ki manm UNASUR yo, nan zafè politik koperasyon ak sipò ke pèp ayisyen an bezwen. Nou reprann, nan sans a, prensip ak demand yo ki te eksprime nan lèt ke nou te voye nan mwa Me 2011 bay  gouvènman Eta ki  manm UNASUR yo,  ak nan mwa Oktòb 2011 bay Nasyon Zini ak OEA,  ak sipò plizyè santèn òganizasyon nan rejyon an ak nan mond lan, ke nou kole nan lèt sa a. 

Nou pran nòt espesyalman konsènan desizyon  ke Minis Defans ak Gwo Reprezantan relasyon eksteryè  Eta ki manm UNASUR yo pran nan vil Asuncion pou fòme yon gwoup k ap travay "pou pi byen devlope yon plan sou estrateji, fòm, kondisyon, etap, ak kwonoloji  pou etabli yon Plan pou diminye konpozant militè Misyon an. "Nou apresye ke peyi nan rejyon nou an, apre 8 lane nan prezans fòs militè a an Ayiti ki fòme pa pifò nan yo ap finalman rekonèt ke  prezans sa a- manda MINUSTAH a li menm, ki baze sou prensip Ipokrit ke "Ayiti se yon menas pou lapè ak sekirite mondyal"- pa ka reyalize rezilta ke pèp ayisyen an bezwen, epi ta dwe kaba.

Pou menm rezon sa yo, sepandan, li inakseptab pou retrè twoup yo kontinye ap ralanti, epi yon lòt kouch konfizyon vin ajoute, ki sèlman sèvi pou degize ak eseye bay rezon desizyon Konsèy Sekirite a te aprouve nan mwa Oktòb 2011 la pou diminye okipasyon militè a nan nivo ke li te ye anvan tranbleman tè a, epi kontinye ankouraje prezans MINUSTAH apre manda li gen kounye a  k ap kaba nan mwa oktòb k ap vini an.

Sena ayisyen an te  apwouve san manke yo vwa retrè MINUSTAH a lane pase,  epi òganizasyon sosyal ak dwa moun ak piblik la an jeneral  eksprime rejè yo ak anpil fòs  prezans fòs okipasyon an. Li lè, li tan pou Eta ki manb UNASUR yo tande vwa sa yo ak pran responsabilite dèt istorik ak prezan kosènan peyi sa a ak tout pèp li ki se pyonye ak chanpyon nan zafè libète  tou pa tou nan rejyon an.

Pandan MINUSTAH ap kontinye okipe Ayiti- ak konsekans vyolasyon dwa moun ki pa janm pini, tankou vyòl sou fanm ak jèn ak entwodiksyon epidemi kolera a ki deja touye plis pase 7,000 moun, epi  plis konplike sitiyasyon sante difisil ak sanitasyon ki afekte popilasyon an,  plis resous finansyè pase nan sa yo ke sa ki la pou netwaye debri ak reyenstalasyon moun yo ki te afekte nan tranbleman tè a, travay ki ijan yo toujou enkonplè plis pase 2 lane depi trajedi a- pwosesis konkrè okipasyon ak nouvèl kolonizasyon  ekonimik ak ekolojik la ap vanse ak yon vitès ki danjere. Pwosesis sa yo gen ladann privatizasyon ak nasyonalizasyon sèvis de baz dwa moun yo tankou telekominikasyo, fè tounen zòn nan peyi a ki pi fètil an zòn pou fè rad, agwokabiran, oswa megabaraj pou fè avanse ekonomi vèt la, ou byen eksplwatasyon min lò a syèl ouvè.

Gouvènman Eta ki manb UNASUR yo pa ta dwe, pa prezans yo ak sipò yo ak MINUSTAH, kontinye sipòte piyaj, eksplwatasyon ak rekolonisation Ayiti. Nou espere pito ke yo pral avanse ak konsolidasyon  politik koperasyon ki baze sou dwa fondalnatal popilasyon ayisyèn nan, epi nan fowòm enpòtan miltilateral yo, yo pwal chanpyon nan fè egzijans sa yo:

• Pa  renouvle manda MINUSTAH lè li rive nan bout li 15 Oktòb kap vini la;

• Rekonèt fòmèlman responsabilite MINUSTAH nan pote  kolera nan peyi, epi  bay reparasyon ki koresponn ak moun ansanm ak kominote ki afekte yo;

• Konvèti prese prese pati bidjè ki la pou fonksyonman  MINUSTAH a (anviwon 800 milyon dola ameriken chak ane) an envestisman sosyal, san okenn nouvèl dèt, pou finanse rebwazman, bay tout moun aksè a dlo potab ak sanitasyon,  epi kreye enstalasyon sante ak edikasyon piblik.

Tanpri aksepte salitasyon nou yo ak renouvèlman angajman nou pou nou avanse men nan men  nan direksyon ke nou trase déjà.

Adolfo Pérez Esquivel, Nobel Peace Prize winner and President, Servicio Paz y Justicia

Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo – Founding Line

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC)

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo – AYNA

Convergencia de Movimientos Populares de la América (COMPA)

Coordinadora Latinoamericana y Caribeña de Organizaciones del Campo (CLOC)

Encuentro Sindical Nuestra América

Jubileo Sur/Américas

Marcha Mundial de las Mujeres – América Latina y el Caribe

School of Américas Watch (SOAW)

Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ)

Via Campesina

ATTAC-Argentina

Central de Trabajadores de la Argentina CTA

Coordinadora de movimientos populares de Argentina (COMPA)

Diálogo 2000 Argentina

Federación Universitaria de La Plata (Argentina)

Frente Popular Darío Santillán  FPDS (Argentina)

Movimientos Sociales hacia el ALBA (Capítulo Argentina)

Servicio Paz y Justicia - Argentina

Rede Jubileu Sul Brasil

Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) Brasil

Central Memorial Martín Luther King, Jr. (Cuba)

Enc.:       Letter to UNASUR, May 2011

                  Open Letter to the UN and OAS, October 2011

From:

Diálogo 2000 - Jubileo Sur/Américas

Piedras 730 (1070) Buenos Aires

Dialogo2000@gmail.com

Dialogo2000.blogspot.com

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>